Ons privacy beleid

Artes vastgoed is een bvba met als doel mensen te helpen aan een geschikte woning / appartement of bouwgrond. Wij proberen onze klanten steeds een persoonlijke aanpak te garanderen en hopen hen te kunnen begeleiden in hun zoektocht.

Enkel met het medeweten van onze klanten wordt persoonsinformatie zoals e-mail en telefoon opgeslagen. Dit gebeurt zodat wij hen kunnen contacteren en helpen het juiste pand te vinden.
Alle verstrekte informatie blijft vertrouwelijk en wordt niet uitgewisseld of verkocht aan derden.

Artes Vastgoed voldoet aan de nieuwe Europese privacy-wetgeving en aan de wet (KB) van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer je je gegevens bij ons hebt achtergelaten (telefoon, e-mail of andere vorm van contactmogelijkheid) impliceert dit dat je wil dat wij je helpen met het zoeken naar vastgoed.

Het is dan ook mogelijk dat wij je contacteren indien er een -volgens ons- interessant aanbod is.

Indien je dit niet meer wenst volstaat het om dit te melden en alle gegevens die we van je hebben worden vervolgens gewist.

Als je niet langer gecontacteerd wil worden kan je gewoon uitschrijven door met UITSCHRIJVEN te reageren op de sms of mail die wordt verstuurd, of door dit telefonisch te melden.

Privacyverklaring Artes Vastgoed

Artes Vastgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Artes Vastgoed
Zaakvoerder: Allard Aerts
Adres: Weg naar As 23 bus 27
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0872.888.746
Telefoon: 089/866 466
Email: info@artes-vastgoed.be

In geval van vragen of opmerkingen kan je ons steeds bereiken via:
e-mail: info@artes-vastgoed.be
telefoon: 089/866 466
post: Artes Vastgoed – Weg naar As 23 bus 27 – 3600 Genk

Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Dit voornamelijk door het invullen van formulieren op de website, of door te reageren op een vastgoed dat je interesseert.

Ook is het mogelijk dat je gegevens opgeslagen worden na een bezoek of een telefonisch (of fax) contact.

Artes Vastgoed acht een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van zeer groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden (contactname);

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Artes vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naw-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht
  • gezinssituatie
  • beroepssituatie

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artes-vastgoed.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Artes Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Het afhandelen van klachten via onze website

Artes Vastgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Klachtenformulier, contactformulier en vragenformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden.

U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ander contact:

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:

  • post
  • e-mail
  • telefoon

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Artes vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden

Artes Vastgoed deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artes Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en crm, incassobureaus.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Artes Vastgoed gebruikt geen cookies en op onze website worden geen cookies geplaatst door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Artes Vastgoed in te trekken.

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artes-vastgoed.be of naar een van de contctmogelijkheden vermeld in paragraaf 1.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Artes Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@artes-vastgoed.be .

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.